Ј А В Н И О Г Л А С- 2 за продају расходоване опреме RTG –DIGITALNI AXSIOM ICONOS R 200

На основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Врбас од 17.05.2023. године и Решења в.д. директора Опште болнице Врбас број 2481/6/2023. од 18.05.2023. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С- 2

за продају расходоване опреме

 

 

  1. Предмет јавног надметања је продаја:

а) медицинска опрема

Опис:

SIMENSBEOG.RC.75006776,75007223,75008248,

RTG –DIGITALNI AXSIOM ICONOS R 200,

LASER.AGFA DRYSTAR-5300 S KAMEROM,

OLOVNA ZASTITA 2 KOM, S/N 04102

 

  1. Јавно надметање ће се одржати дана 24.07.2023. године (понедељак) у 10,00 сати у сали за састанке Опште болнице Врбас у Врбасу, ул. Др Милана Чекића 4.
  2. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације

– поднесу на увид личну карту (физичка лица) или фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре (правна лица)

– пруже доказ да су депоновала новчана средства у вредности 10.000,00 динара на рачун Опште болнице Врбас број 840-775667-60, са навођењем намене – за лицитацију, медицинска опрема

– поднесу пуномоћје за лице које заступа учесника на лицитацији.

  1. 3. Сви трошкови око преузимања, одвожења и мерења предмета продаје и све друге дажбине падају на терет купца. Купац нема право накнадне рекламације на купљену робу.
  2. 4. Са најуспешнијим учесником– купцем, који буду излицитирали предмет продаје закључиће се уговор о купопродаји, а осталим – неуспешним учесницима ће се вратити депозит у року од пет дана од дана одржавања лицитације.
  3. Почетна цена 600.000,00 динара.
  4. 6. Разгледање предмета продаје се може извршити сваког радног дана од 12.00 до 14.00 сати у Општој болници Врбас у Врбасу, ул. Др Милана Чекића 4. Особа за контакт је Збућновић Драган, моб. тел. број 064/ 802-3280.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Драган Збућновић