Р Е Ш Е Њ Е О именовању лица за заштиту података о личности

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

 

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“бр.97/2018), чл. 192.Закона о раду („Службени гласник РС“бр.24/2005, 61/205, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), члана 19. Правилника о заштити података о личности у Општој болници Врбас,Врбас и члана 16.Статута Опште болнице Врбас, Врбас, в.д. директор доноси:

 

Р Е  Ш  Е Њ Е

О именовању лица за заштиту података о личности

 

БАНИЋЕВИЋ ИВАНА, дипл.правник распоређена на радном месту Начелник одељења правних,кадровских и административних послова ОБ Врбас, именује се за лице за заштиту података о личности у Општој болници Врбас , Врбас.

Именовано лице из става 1.овог решења може се контактирати на мобилни телефон број 063/1707618, а лични контакт је омогућен у радно време од 07 – 15 часова, сваког радног дана у канцеларили  у објекту Опште болнице у Врбасу, ул. др Милана Чекића бр.4.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Ступањем на снагу и почетком примене Закона о заштити података о личности и доношењем Правилника о заштити података о личности ОБ Врбас стекли су се услови да Општа болница Врбас, Врбас, као руковалац и обрађивач података о личности, именује лице за заштиту података о личности у ОБ Врбас стим да извршава најмање обавезе предвиђене чланом 58.Закона о заштити података о личности, услед чега је донето решење као у изреци.