Покрајински секретаријат за здравство: Р Е Ш Е Њ Е о додели средстава пo јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

здравство

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4385  Ф: +381 21 456 119

psz@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 138-401-5224/2018-10

 

 

ДАТУМ: 27. јула 2018. године

На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 10. став 2. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (“Службени лист АПВ“, број 2/18) у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број:138-401-5224/2018 од 25. јуна 2018. године, покрајински секретар за здравство, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ

   ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2018. ГОДИНИ

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања здравствених установа у 2018. години број:138-401-5224/2018-2, објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 31/18, дневном листу “Дневник“ од 27. јуна 2018. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства у укупном износу од 262.073.271,92 динара следећим учесницима на јавном конкурсу:

Општој болници Врбас, Врбас за адаптацију-реконструкцију простора за смештај ЦТ апарата у износу од 3.039.547,20 динара (http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=144&Itemid=100).