Ј А В Н И О Г Л А С за продају расходованих основних средстава путем јавног надметања

На основу Одлуке Управног одбора Опште болнице Врбас са VI редовне седнице одржане дана 04.07.2018. године и Решења директора Опште болнице Врбас број 2678/3-1 од 13.07.2018. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања расписује:

 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за продају расходованих основних средстава путем јавног надметања

 

  1. Предмет јавног надметања је продаја:
  • Болеснички кревет (метални)………………………………………….. ком 60

(Почетна лицитациона цена за 1 комад –  2.000,00 динара)

  • Пик ап, доставно возило „Југо – скала“ (1998)…………………………ком 1

(Почетна лицитациона цена -15.000,00 динара)

  • Апарат за дијализу ………………………………………………………………………….ком 7

(Почетна лицитациона цена  за 1 комад -5.000,00 динара)

 

Јавно надметање ће се одржати дана 31.07.2018. године (уторак) у 10,00 сати у просторији радионице Опште болнице Врбас у Врбасу, ул. Милана Чекића 4.

 

  1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која до почетка лицитације:

– поднесу на увид личну карту (физичка лица) или фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре (правна лица),

– пруже доказ да су депоновала новчана средства у вредности 10% од почетне лицитационе  цене предмета  за који лицитирају, на рачун Опште болнице Врбас број 840-775667-60, са навођењем намене – за лицитацију расходованих основних средстава од 31.07.2018. године.,

– поднесу пуномоћје за лице које заступа учесника на лицитацији.

  1. Са најуспешнијим учесником/купцем, који буде излицитирао предмете продаје закључиће се уговор о купопродаји, а осталим – неуспешним учесницима ће се вратити депозит у року од пет дана од дана одржавања лицитације.
  2. За све додатне информације заинтересовани се могу обратити и разгледање предмета продаје извршити сваког радног дана од 13,00 до 14,00 сати у Општој болници Врбас у Врбасу, ул. Милана Чекића 4. Особа за контакт је Збућновић Драган, моб. тел. број (064) 802-3280.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Збућновић Драган