Mikrobiološka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija

NAČELNIK MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE:

Dr med. Vesna Stankov, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

GLAVNI LABORANT MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE:

Vera Arlet – glavni laboratorijski tehničar

SPECIJALISTI MIKROBIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM:

Dr med. Vesna Stankov
Dr med. Dragana Daković

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU:

Prijem i uzimanje materijala za bakteriološke, parazitološke, mikološke i serološke preglede i izdavanje rezultata izvršenih analiza.

Bakteriološki pregledi kliničkih uzoraka ( brisevi guše, nosa, sputuma, rana, oka, uva, vaginalni, cervikalni, uretralni, ejakulat, urin, stolica, krv, likvor, punktata, transudata i dr ) u cilju izolacije i identifikacije uzročnika, primenom standarnih i automatizovanih metoda. Za kontinuirano praćenje hemokultura primenjuje se savremeni aparat Bact / Alert sistem.Vrši se detekcija Chlamydiae trachomatis u brisu uretre i cerviksa i brisu konjuktive, kao i analiza brisa uretre i cerviksa na Mycoplasmu hominis i Ureaplasmu urealyticum, kao i kultura stolice na Clostridium difficile.

Ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama na antimikrobne lekove pomoću Disk difuzione metode po preporučenim standardima i primenom E testa za utvrđivanje minimalnih inhibitornih koncentracija (MIC).

Pregled stolica, perianalnih otisaka, bioptičkih materijala, sputuma i dr u cilju postavljanja parazitološke dijagnoze.

Mikološki pregled kože, sluznica, dlake, fecesa na dermatofite i kvasnice.

Serološka dijagnostika oboljenja virusne, bakterijske i parazitarne etiologije primenom imunofluorescentne tehnike – ELISA (Helicobacter pylori IgG, Borrelia burgdorferi IgM i IgG, Ag Chlamydiae trachomatis, detekcija toksina A i B Clostridium difficile,…).

Imunodijagnostika reumatskih oboljenja latex metodama.

Bakteriološke i mikološke analize briseva radnih površina, ruku zaposlenih, medicinskih instrumenata i ostalog bolničkog materijala.

Kontrola ispravnosti rada aparata za sterilizaciju i provere sterilnosti.

Priprema hranljivih podloga, reagenasa i rastvora za potrebe službe.
Pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i pribora.
Dezinfekcija, sterilizacija i uklanjanje otpadnog materijala.
Kontrola bolničkih infekcija praćenjem učestalosti pojedinih uzročnika i rezistencije na antibiotike u bolničkoj sredini.
Vođenje dokumentacije, izveštavanje nadležnih zdravstvenih službi o rezultatima rada.

 

ANALIZE KOJE SE VRŠE:
Bakteriološka kultura briseva: guše, nosa,oka, uha, rane, kože, urogenitalni brisevi, brisevi radnih površina u bolnici, sputum, ejakulat, likvor, puktat, krv, bioptati.
Antibiogram – test ispitivanja antimikrobne osetljivosti
E – testovi
Urinokultura sa određivanjem celokupnog broja živih klica
Kultura fecesa na Salmonelle, Shigelle
Kultura fecesa na Enteropatogenu Escherichia coli
Kultura fecesa na Clostridium difficile
Kultura fecesa na Campylobacter jejuni / coli
Kultura fecesa na Yersinia enterocolitica
kultura fecesa na Candidu

Antimikogram

Nativni pregled
Pregled fecesa na jaja parazita
Pregled fecesa na vegetativne i cistične forme protozoa
Perianalni otisak na jaja Enterobius vermicularis
Kultura na Mycoplasmu hominis i Ureaplasmu urealyticum
Pregled na Trichomonas vaginalis
Mikološka kultura
Haemokultura
Kontrola sterilizacije sporama

Serologija:
ELISA – detekcija Ag Chlamydiae trachomatis
ELISA – detekcija toksina A i B Clostridium difficile
ELISA IgG Helicobacter pylori
ELISA IgM i IgG Borrelia burgdorferi
ELISA IgG Rubella virus
ELISA IgM Cytomegalo virus
ELISA IgG Cytomegalo virus
ELISA IgM Toxoplasma gondii
ELISA IgG Toxoplasma gondii
27. Mycoplasma-ureplasma sa ispitivanjem osetljivosti na antibiotike

Brzi imunohromatografski testovi:
Chlamidia antigen
Helicobacter antigen iz stolice

Brzi test na Streptoccoc

Mikrobiološke usluge se vrše na zahtev lekara bolničkih i ustanova primarne zdravstvene zaštite na osnovu važećeg uputa, na teret RZZO, za odrasle uz plaćanje participacije.Pregled je moguće obaviti i bez uputa, na lični zahtev pacijenta uz plaćanje prema važećem cenovniku.

UZORAK:

Bris guše, nosa, usne duplje, gingive, bris jezika, oka, rane, promena na koži
sputum, cervikalni, vaginalni, lohija, uretre, glansa.
Bronhijalni lavat
Eksudati – punktati
Centralni venski kateter
Periferni kateter
Nokat – strugotina
Dlaka
Vaginalni ispirak
Eksprimat prostate
Urin
Feces
Perianalni otisak
Krv
Likvor
Telesne tečnosti (perikardna, peritonealna, pleuralna, sinovijalna, amnionska, ascit )
STERILNOST:

Bris radnih površina
Bris hirurškog materijala
Bris medicinskih instrumenata
Bris ruku zaposlenih
Vazduh


 

RADNO VREME MIKROBIOLOŠKELABORATORIJE:

Prijem uzoraka 07-18h
Izdavanje nalaza 13-19h

KONTAKT TELEFON:

021/ 7954 620

021/ 7953 531