Psihijatrijska ambulanta

Psihijatrijska ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Mira Obradović – psihijatar
Dr Neda Grbović – lekar na specijalizaciji
Dr Nikola Rmuš – lekar na specijalizaciji
Dr Željko Bibić – lekar na specijalizaciji

MEDICINSKA SESTRA

Masal Gordana
Rad u odelenjskoj ambulanti obavljaju medicinske sestre u smenskom radu

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

EKG aparat
Aspirator
Aparat za merenje krvnog pritiska

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Psihijatrijski pregled prvi i kontrolni.

Procena stanja pacijenta radi postavljanja psihijatrijske dijagnoze i plana lečenja u cilju otklanjanja ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja ili bolesti.

Davanje terapije.

Usluge koje se pružaju u odelenjskoj ambulanti :
Prijem pacijenta
Specijalistički pregled
Razgovor sa pacijentom u okviru anamneze
Fizikalni pregled i sagledavanje opšteg statusa pacijenta
Merenje krvnog pritiska i pulsa
EKG snimak
Transport na konsultativne preglede
Uzorkovanje materijala za laboratorijske analize
Kateterizacija pacijenta
Gastrolavaža
Obrada rane i previjanje
Toaleta delirantnih stanja
Nega usne duplje dehidriranih pacijenata
Smeštaj u bolničku jedinicu
Davanje oralne, intravenske i intramuskularne terapije
Davanje intravenskih infuzija.

 

RADNO VREME AMBULANTE:

ponedelak – četvrtak, od 07 – 14h

petak, od 07 – 15h

RADNO VREME ODELJENSKE AMBULANTE: 00 – 24h

KONTAKT TELEFON:

Ambulanta
021/705-200 lokal 18

Odeljenska ambulanta
021/705-200 lokal 13