Neurološka ambulanta

Neurološka ambulanta

LEKARI KOJI RADE U AMBULANTI:

Dr Cveta Roganović – neurolog
Dr Dejan Jurišić – neurolog
Dr Ana Škorić – neurolog

Dr Vladimir Drašković -neurolog

MEDICINSKA SESTRA

Evica Milojević

APARATI KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE:

Dopler krvnih sudova glave i vrata

Aparat za EMNG – elekromioneurografiju

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Specijalistički neurološki pregled pacijenta prvi i kontrolni.Pregled podrazumeva dijagnostiku bolesti na osnovu anamneze, detaljnog kliničkog pregleda i uz primenu dodatnih dijagnostičkih procedura.

Elektomioneurografija (EMNG) – elektrodijagnostička metoda ispitivanja električne aktivnosti mišića i nerava


 

RADNO VREME ODELJENJA ILI AMBULANTE: radnim danom od 07 – 15h

KONTAKT TELEFON: 021/795-4-529