Ambulanta logopeda

Ambulanta logopeda

LOGOPED KOJI RADI U AMBULANTI:

Jovana Miljanić – logoped, redukator psihomotorike

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U AMBULANTI:

Preventivni rad u cilju sprečavanja ili minimiziranja problema verbalne komunikacije kod dece sa riziko faktorom

Defektološko –logopedska dijagnostika

Tretmani dece sa razvojnim jezičkim teškoćama i specifičnim smetnjama u učenju

Tretman odraslih lica sa oštećenjem govorno jezičke sposobnosti (afazija)

Savetodavno- instruktivne aktivnosti

 

RADNO VREME AMBULANTE:

ponedeljak, četvrtak
11 – 19h

utorak, sreda, petak
07 – 15h

PREGLEDI SE ZAKAZUJU:

lično ili pozivom na telefon

KONTAKT TELEFON:

064 /827 3 098