ИНСТРУКЦИЈА

Обавештење – ИНСТРУКЦИЈА

ОПШТА БОЛНИЦА БРБАС

СВИМ РУКОВОДИОЦИМА ОЈ ОБ ВРБАС

В Р Б А С

ПРЕДМЕТ: ИНСТРУКЦИЈА

Поштовани,

У  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ОПШШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС У ОБЛАСТИ СУКОБА ИНТЕРЕСА, У ЦИЉУ ДАЉЕ КОНТИНУИРАНЕ  ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ КОРУПЦИЈЕ, СУКОБА ИНТЕРЕСА И ЈАЧАЊА ИНТЕГРИТЕТА УСТАНОВЕ, А У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА УОЧЕНИХ ПРОПУСТА И НЕДОСТАТАКА КОНСТАТОВАНИХ СЛУЖБЕНОМ БЕЛЕШКОМ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНСПЕКТОРА И ДАТИМ ПРЕПОРУКАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА, ОВИМ ПУТЕМ УПОЗНАЈЕМО СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ О ОБАВЕЗАМА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОДРЕДБЕ ЧЛ.234.ЗАКОНА О ЗДРАВСВЕНОЈ ЗАШТИТИ, ПО СЛЕДЕЋЕМ:

XXII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 234

Корупција, у смислу овог закона, је однос који се заснива злоупотребом обављања здравствене делатности, односно послова здравствене заштите, у циљу стицања личне користи или користи за другога.

Сукоб интереса је ситуација у којој здравствени радник, односно здравствени сарадник има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на непристрасност и објективност здравственог радника, односно здравственог сарадника у обављању здравствене делатности, односно послова здравствене заштите.

Приватни интерес је било каква корист или погодност за здравственог радника, односно здравственог сарадника, чланове његове уже породице или физичка и правна лица која се оправдано могу сматрати интересно повезаним.

Под члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: супружник или ванбрачни партнер, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству.

Здравствени радник и здравствени сарадник који обавља здравствену делатност, односно послове здравствене заштите у здравственој установи у јавној својини, члан органа, односно стручних органа у здравственој установи у јавној својини, као и чланови њихових ужих породица, не смеју тражити, нити примити новац, поклон, услугу или било какву другу корист за себе, чланове своје уже породице или физичка и правна лица која се оправдано могу сматрати интересно повезаним, а који могу утицати на непристрасност или професионално обављање дужности, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем дужности и обављањем здравствене делатности.

Изузетно од става 5. овог члана, исказивање захвалности у виду поклона мање вредности, односно рекламног материјала и узорака, који није изражен у новцу или хартијама од вредности и чија појединачна вредност не прелази 5%, а укупна вредност не прелази износ једне просечне месечне плате без пореза и доприноса у Републици Србији, не сматра се корупцијом, сукобом интереса, односно приватним интересом, у складу са законом.

Лица из става 5. овог члана, дужна су да предузму све што је у њиховој могућности како би избегли било какву ситуацију сукоба интереса.

На чланове органа здравствене установе у јавној својини примењују се одредбе закона којим се уређује рад Агенције за борбу против корупције.

Уколико здравствени радник и здравствени сарадник који обавља здравствену делатност, односно послове здравствене заштите у здравственој установи у јавној својини, односно члан стручних органа у здравственој установи у јавној својини, има сумњу у погледу сукоба интереса или прихватања поклона или услуге у смислу става 5. овог члана, дужан је да о томе најкасније наредног радног дана обавести етички одбор здравствене установе.

Етички одбор здравствене установе, осим надлежности из члана 131. овог закона, надлежан је и за:

1) давање савета и смерница у вези са спречавањем сукоба интереса и корупције;

2) идентификовање и смањење ризика за настанак сукоба интереса и корупције;

3) обуку и подизање свести запослених о спречавању сукоба интереса и корупције;

4) давање мишљења у случајевима сумње на сукоб интереса и корупцију;

5) предузимање мера неопходних за заштиту лица која су пружила информације о случајевима сукоба интереса и корупције.

Поступање лица из става 9. овог члана супротно одредбама овог члана, представља повреду радне обавезе, која повлачи дисциплинску одговорност.

О сумњи на сукоб интереса, етички одбор здравствене установе одмах обавештава директора здравствене установе у јавној својини, ради покретања дисциплинског поступка, као и надлежну комору здравствених радника.

Сумња на корупцију пријављује се етичком одбору здравствене установе, односно тужилаштву или министарству надлежном за унутрашње послове, у складу са законом.

Етички одбор здравствене установе у јавној својини подноси надзорном одбору здравствене установе извештаје о свом раду у вези са спречавањем сукоба интереса најмање два пута годишње. „

Са овом Инструкцијом  упознати СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ ваше Организационе јединице, усмено и истицањем текста ове инструкције на видном месту доступном СВИМ запосленим у вашој ОЈ.

За све евентуалне дилеме или потребна појашњења у поступању и примени напред цитираног члана Закона о здравственој заштити, обратити се правној служби Опште болнице Врбас.