Покрајински секретаријат за здравство

На основу Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години број:138-401-7944/2021-2  објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 39/21, дневном листу “Курир“ од 15. септембра 2021. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства следећим учесницима на јавном конкурсу у укупном износу од 257.084.815,70  динара:

Општој болници Врбас, Врбас за набавку:

– бежичног флет панел детектора са аквизиционом станицом – 2 комада и медицинским ласерским принтером у износу од 6.000.000,00 динара,

– ауто керато – рефрактометра у износу од 1.728.000,00 динара,

– апарата за ултразвук ока у износу од 1.920.000,00 динара,

што укупно износи 9.648.000,00 динара.