Покрајински секретаријат за здравство: Општој болници Врбас 51.540.000,00 динара за набавку нове опреме

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за здравство

На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 10. став 2. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (“Службени лист АПВ“, број 2/18) у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број:138-401-1403/2018 од 17. априла 2018. године, покрајински секретар за здравство, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ

 ОПРЕМЕ  ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

 

На основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години број:138-401-1403/2018-2, објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 20/18, дневном листу “Дневник“ од 18. априла 2018. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства у укупном износу од 1.000.000.000,00 динара  и то:

Општој болници Врбас, Врбас за набавку система за компјутеризовану томографију (ЦТ) са додатном опремом у износу од 33.000.000,00 динара, лапароскопског стуба у износу од 13.860.000,00 динара и операционог стола са наставцима за урологију у износу од 4.680.000,00 динара, што укупно износи 51.540.000,00 динара.

Решење о додели средстава 2018.