Средства по конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство: за опремање ОБВ готово 10 милиона динара

На основу Р е ш е њ а о додели средстава пo јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години i на основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години број:138-401-3718/2017-2, објављеног у “Службеном листу АПВ“, број 32/17, дневном листу “Дневник“ од 3. јула 2017. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељена су средства у укупном износу од 193.000.000,00 динара учесницима на јавном конкурсу.  Покрајински секретаријат за здравство као давалац средстава и учесници на јавном конкурсу као корисници средстава данас 01.09.2017. су закључили уговоре којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних средстава.

Доцент др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство и Др Милан Попов, директор ОБВ, потписали су уговор  по коме се Општој болници Врбас, Врбас  додељују средства за набавку операционог екстензионог стола за за Одељење операционог блока са стерилизацијом-Ортопедско трауматолошка операциона сала у износу од 4.904.416,00 динара и набавку стационарног УЗ апарата за доплер ехокардиографију за Службу интерне медицине, Службу за специјалистичко  – консултативне прегледе, износу од 5.029.077,36 динара, што укупно износи 9.933.493,36 динара.