Заштитник права осигураних лица

Марко Ускоковић, дипломирани правник

Седиште:

РФЗО Испостава Врбас, Врбас – Маршала Тита, бр 78 /а

Општа болница Врбас, Врбас – Милана Чекића бр. 4.

Број телефона:

МТ:  064/852-2436

ФТ: 021/705-390

Заштитник права осигураних лица је службеник Републичког фонда за здравствено осигурање који осигураницима пружа помоћ за лакше и брже остваривање својих права из здравственог осигурања.

Заштитник права осигураних лица пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ ради лакшег остваривања права на здравствену заштиту и остала права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању и обухватају:

• Право на здравствену заштиту која се пружа у здравственим установама
• Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника
• Право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања.
Заштитнику осигураника по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница.
Заштитник осигураника доставља Вам писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.