O bolnici

Misija OBV

Vizija OBV

STRATEŠKI PLAN

OPERATIVNI PLAN

Opšti podaci

Opšta bolnica Vrbas osnovana je 2008. godine razdvajanjem od Doma zdravlja “ Veljko Vlahović” sa kojim je bila u zajedničkoj ustanovi od 1970. godine. Njena ukupna površina je 13.313,87 m² na dve lokacije. Pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu na teritoriji Južno Bačkog okruga u opštinama Vrbas, Srbobran, Bečej, Mali Iđoš, Bač, Bačka Palanka, Kula i naseljenim mestima Ruski Krstur i Lipar, gde živi oko 235.000. stanovnika.

Zdravstvena ustanova pruža usluge sekundarne zdravstvene zaštite.

  Medicinske službe su:

 • Interna medicina
 • Pneumoftiziologija
 • Neurologija
 • Hirurgija
 • Ortopedija i traumatologija
 • Urologija
 • Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom
 • Oftalmologija
 • Pedijatrija
 • Psihijatrija
 • Ginekologija i akušerstvo sa neonatologijom
 • Anesteziologija sa reanimatologijom
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija.
  Ambulante su :

 • Internistička ambulanta
 • Kardiološke ambulante
 • Nefrološka ambulanta
 • Ambulanta za kardiološku funkcionalnu dijagnostiku
 • Ambulanta za endokrinologiju, dijabetes i funkcionalnu dijagnostiku
 • Gastroenterohepatološka ambulanta i funkcionalna dijagnostika
 • Neurološka ambulanta
 • Psihijatrijska ambulanta
 • Pulmološka ambulanta- ATD
 • Ambulanta za infektivne bolesti
 • Pedijatrijska ambulanta
 • Ginekološka akušerska ambulanta
 • Opšta hirurška ambulanta
 • Ambulanta za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine
 • Ambulanta za očne bolesti
 • Ortopedsko-traumatološka ambulanta sa gipsaonom
 • Urološka ambulanta
 • ORL ambulanta
 • Ambulanta audiologije
 • Ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju
 • Ambulanta logopeda
 • Ambulanta za osteodenzitometriju
 • Dermatovenerološka ambulanta
 • Ambulanta za preoperativnu pripremu i terapiju bola
 • Socijalni radnik
 • Psiholog
  Službe medicinske podrške :

 • Radiološka dijagnostika
 • Biohemijska laboratorija
 • Mikrobiološka laboratorija
 • Patološko anatomska laboratorija
 • Bolnička apoteka
 • Transfuziologija

Nemedicinska služba u okviru zdravstvene ustanove je Služba za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove.

Ukupan broj zaposlenih u Opštoj bolnici Vrbas je 510 od čega 379 zaposlenih pripada medicinskom, a 131 nemedicinskom kadru.

Istorijat

Organizovana zdravstvena delatnost na opštinskom području Vrbasa datira iz vremena izgradnje Velikog bačkog kanala. Prema pisanim podacima, 1794. godine formirana je prva pokretna bolnica, koja je služila za zbrinjavanju radnika koji su učestvovali u izgradnji, kao i lokalnog stanovništva. Prvi uvaženi lekari i zdravstveni radnici spominju se u tadašnjoj Torži (današnje Savino Selo) 1840. i u Vrbasu 1842. godine.

Na početku XX veka osniva se prvi Špitalj koji predstavlja preteču bolnice, zapravo karantin za zarazne bolesti i lečenje starih i iznemoglih lica, a zatim dvadesetih godina, osnivaju se i dva privatna sanatorijuma. Prvi je osnovao dr Bela Tessenyi a drugi dr Fridrih Hecl. Sve vreme do 1944. god. oba sanatorijuma služila su za lečenje lokalnog stanovništva, a onda bivaju pretvorena u pozadinsku ratnu bolnicu. Radeći u veoma teškim uslovima, ova dvojica lekara su uz pomoć priučenih bolničara, dva farmaceuta i nekoliko studenata medicine vodili pozadinsku bolnicu kapaciteta 1000 – 1200 postelja, smeštenu u već spomenuta dva privatna sanatorijuma i 7 paviljona sa prihvatilištem, na železničkoj stanici. Postoje zapisi da je da je tada operisano 370 ranjenika i nekoliko civila od 12.000. hospitalizovanih pacijenata – veoma često u železničkim vagonima.

Avgusta 1945. u Vrbasu je formirana prva civilna bolnica sa statusom pokrajinske bolnice sa oko 100 postelja, Internim, Hiruškim, Ginekološko – akušerskim i Zaraznim odeljenjem, i sa zaposlena svega dva lekara specijalista i jednim lekarom opšte medicine. Pod dejstvom promene patološke slike obolelog stanovništva, nastaje potreba za proširenjem spektra zdravstvenih usluga te se 1950. godine otvara Dečje odeljenje, 1951. Antituberkulozni dispanzer i 1954. Specijalizovana bolnica za lečenje plućne tuberkuloze sa 70- tak postelja.

Godine 1957. Specijalizovana bolnica za lečenje plućne tuberkuloze se proširuje i delom izmešta pored suprotne strane kanala (kasnije je objekat pretvoren u Lovački dom), a u svrhu rehabilitacije teško obolelih i iznemoglih od posledica tuberkuloze. Iste godine Hiruško odeljenje se premešta iz spomenutog Hanclovog sanatorijuma u objekte poznate kao Stara bolnica, u Vinogradskoj ulici, nadomak sadašnje Opšte bolnice Vrbas. Godine 1958. u delu bolnice koji se nalazi u naselju Vinogradi, otvara se ORL i Očno odeljenje a u hirušku službu uvodi se specijalnost ortopedije sa traumatologijom, dok se desetak godina kasnije – 1969 uvodi i specijalnost urologije i neuropsihijatrije

Godine 1955/1956. Organizovan je Dom narodnog zdravlja u Vrbasu sa 3 ambulante opšte prakse i zdravstvenim stanicama po naseljima opštine, ambulantom u Fabrici šećera Bačka. Petnaest godina kasnije, 1970 godine nastupa značajan preokret po pitanju organizacije zdravstvene delatnosti objedinjavanjem i integracijom Opšte bolnice, Doma zdravlja kao Specijalizovane bolnice za plućne bolesti u ZC „V.Vlahović“. Povezujući preventivnu i kurativnu delatnost, objedinjujući bolničko i ambulantno polikliničku delatnost, u tom momentu nastaje sinergijskim dejstvom, pomak po pitanju zdravstvene zaštite stanovništva na teritoriji grada Vrbasa i šire.

Kako je to naložio Zakon o udruženom radu 1975. Godine, nastupa reorganizacija i podela na osnovne organizacije udruženog rada (OOUR): Dom zdravlja, Opštu bolnicu i Radnu zajednicu. Ovaj period u ZC „Veljko Vlahović“ takođe se pominje i po činjenici da se uvode nove hiruške specijalnosti: maksilofacijalna, plastična i dečja hirurgija.

Godine 1990. se završava prva faze izgradnje nove bolnice (u ulici Dr Milana Čekića br. 4.) i 1992 godine se većina službi objedinjuje na jednom prostoru, u istoj zgradi. U staroj zgradi bolnice (u Sarajevskoj ulici) ostaju samo odeljenja: Neuropsihijatrija, Pneumoftiziologija i Hemodijaliza, koja se ubrzo izmešta u novoizgrađeni deo. Bolnica tada broji 240 postelja, specijalistički, dijagnostičko – terapeutski, poliklinički operacioni blok sa 6 operacionih sala i zajedničkom intenzivnom negom sa 11 postelja. Godine 2010. razdvajajaju se specijalnosti psihijatrije i neurologije, a 2013. se i Neurološko odeljenje izmešta u objekat u ulici dr Milana Čekića br. 4.

Po regionalnom konceptu, bolnica je pokrivala dobar deo teritorije srednje Bačke sa 110.000. stanovnika i sa oko 1800 operacija tokom godine. Uporedivosti radi, potrebno je istaći da je od odvajanja jedinica Zdravstvenog centra u aprilu mesecu 2008. godine i formiranja Opšte bolnice Vrbas, gravitirajuće stanovništvo – pacijenti, više nego udvostručeno obuhvatajući celokupan region sa 7 opština i oko 240.000. stanovnika. Od 2013. godine broj postelja je uvećan na 270, broj pruženih medicinskih usluga u Ambulantnom sektoru više nego udvostručen (kroz populaciju koji gravitira ka bolnici) i sa 2906 operacija, a uz gotovo nepromenjen broj zdravstvenih radnika.

Trenutno se Opšta bolnica Vrbas nalazi u postupku reorganizacije u cilju racionilazacije i maksimalnog iskorišćavanja svih resursa, podizanja zdravstvene nege i medicinskih usluga na viši nivo, a uz partnerski odnos sa građanima i uz adekvatnu saradnju sa ostalim zdravstvenim institucijama i institucijama socijalne zaštite sa područja opštine Vrbas, AP Vojvodine i RS.

Opšta bolnica Vrbas je nakon tridesetogodišnje stagnacije u opremanju, nakon 2008. godine opremljena sa neophodnom, pratećom aparaturom i medicinskim instrumentima čija vrednost premašuje 5 miliona eura.

Korišćena literatura:

– www.vrbas.net

– Čolović , B. R. (2002) Hronika Hirurgije u Srbiji, Prosveta, Beograd – Sandić, M. Razvoj hirurgije u Srbiji”

ETIČKI KODEKS